Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã nuôi trồng Thủy sản
Tên giao dịch
Thương hiệu
Tôm thẻ chân trắng
Mã số thuế
Điện thoại
Email
Website
Hotline
Địa chỉ

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ