KẾ HOẠCH 99/KH- MTTW-BCĐTWCVĐ
- KẾ HOẠCH triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo CVĐ: “Người Việt Nam Ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2015 định hướng 2016

Tải về: KẾ HOẠCH 99/KH- MTTW-BCĐTWCVĐ