Tiêu chuẩn về Truy xuất nguồn gốc
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc
Ngày ban hành
: 01/01/2019
Trạng thái
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12851:2019 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc
Ngày ban hành
: 01/01/2019
Trạng thái
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13275:2020 Truy xuất nguồn gốc - Định dạng vật mang dữ liệu
Ngày ban hành
: 01/01/2020
Trạng thái
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13166-1:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm
Ngày ban hành
: 01/01/2020
Trạng thái
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12827:2019 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi
Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với chuỗi cung ứng để truy xuất nguồn gốc rau quả tươi.
Ngày ban hành
: 01/01/2019
Trạng thái
TÌM KIẾM VĂN BẢN